Onion Rate | कांद्याचे दर होतायत कमी ! पण इतर शेतमालांच काय? जाणुन घ्या ताजे बाजारभाव

कृषी


शेतमाल : कांदा बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 28/03/2023 कोल्हापूर क्विंटल 8079 300 1100 700 औरंगाबाद क्विंटल 2749 100 1000 550 मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11892 800 1300 1050 विटा क्विंटल 40 700 1000 950 राहता क्विंटल 5612 200 1150 600 कराड क्विंटल 150 1000 1500 1500 येवला -आंदरसूल क्विंटल 18000 150 750 600 लासलगाव क्विंटल 8000 500 855 650 लासलगाव – निफाड क्विंटल 1500 400 741 670 मालेगाव-मुंगसे क्विंटल 35000 210 823 701 नागपूर क्विंटल 1580 700 1100 1100 सिन्नर – नायगाव क्विंटल 3626 200 900 700 कळवण क्विंटल 5800 150 830 600 संगमनेर क्विंटल 14694 200 1151 675 चांदवड क्विंटल 18000 300 912 610 मनमाड क्विंटल 13000 200 700 550 पिंपळगाव(ब) – सायखेडा क्विंटल 8315 300 875 625 भुसावळ क्विंटल 65 1000 1000 1000 यावल क्विंटल 7350 430 740 500 अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 1299 1000 1300 1150 पुणे क्विंटल 20482 400 1000 700 पुणे- खडकी क्विंटल 10 700 1200 950 पुणे -पिंपरी क्विंटल 70 700 800 750 पुणे-मोशी क्विंटल 1364 200 1000 600 वाई क्विंटल 20 500 1200 800 कामठी क्विंटल 2 1200 1600 1400 कल्याण क्विंटल 3 1100 1300 1200 नागपूर क्विंटल 1500 1000 1200 1150 चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 492 1100 1500 1200 पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 19500 200 970 700 येवला -आंदरसूल क्विंटल 2000 200 814 675 लासलगाव क्विंटल 3500 500 1101 950 लासलगाव – निफाड क्विंटल 200 511 959 811 कळवण क्विंटल 6800 200 1070 701 चांदवड क्विंटल 3200 551 970 750 पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 17500 300 1201 900 पिंपळगाव(ब) – सायखेडा क्विंटल 885 400 1025 775 दिंडोरी क्विंटल 274 801 966 851 शेतमाल : सोयाबिन बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 28/03/2023 औरंगाबाद क्विंटल 2 4800 4900 4850 संगमनेर क्विंटल 1 5000 5000 5000 कारंजा क्विंटल 3500 4650 5175 5010 तुळजापूर क्विंटल 85 5000 5100 5050 सोलापूर क्विंटल 96 5080 5200 5155 अमरावती क्विंटल 2904 4750 5041 4895 नागपूर क्विंटल 493 4500 5014 4886 अकोला क्विंटल 1592 4200 5145 5000 मालेगाव क्विंटल 32 4500 5021 4951 चिखली क्विंटल 489 4600 4950 4775 बीड क्विंटल 73 5050 5151 5082 पैठण क्विंटल 3 4850 4850 4850 भोकर क्विंटल 23 4141 4933 4537 हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 182 4850 5050 4950 परतूर क्विंटल 36 4950 5071 5000 देउळगाव राजा क्विंटल 52 4600 5000 4800 आंबेजोबाई क्विंटल 220 4800 5170 5050 किल्ले धारुर क्विंटल 3 3700 3700 3700 केज क्विंटल 200 4909 5100 5050 अहमहपूर क्विंटल 900 4900 5160 5030 मुखेड क्विंटल 10 5050 5275 5140 मुरुम क्विंटल 131 4702 5026 4864 उमरखेड क्विंटल 180 4900 5100 5000 राजूरा क्विंटल 94 4820 4990 4975 काटोल क्विंटल 61 4101 5041 4850 शेतमाल : तूर बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 28/03/2023 पैठण क्विंटल 8 7502 7900 7601 संगमनेर क्विंटल 1 4700 4700 4700 भोकर क्विंटल 45 6751 8009 7380 कारंजा क्विंटल 2700 7600 8500 8145 मुरुम क्विंटल 20 7700 8701 8200 अकोला क्विंटल 1971 7000 8965 8600 अमरावती क्विंटल 3363 8100 8730 8415 मालेगाव क्विंटल 25 6551 8020 7951 चिखली क्विंटल 325 7450 8400 7925 अमळनेर क्विंटल 10 7300 7500 7500 चाळीसगाव क्विंटल 40 5000 7725 7000 हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 70 8000 8200 8100 मुखेड क्विंटल 10 8000 8100 8050 राजूरा क्विंटल 70 6505 8230 8025 उमरेड क्विंटल 70 7000 8010 7800 किल्ले धारुर क्विंटल 4 7100 8200 8101 अहमहपूर क्विंटल 195 7500 8300 7900 काटोल क्विंटल 304 5800 8426 7500 देगलूर क्विंटल 26 7550 8100 7825 औरंगाबाद क्विंटल 13 7800 8300 8050 बीड क्विंटल 29 8300 8681 8534 शेवगाव क्विंटल 14 7800 8200 8200 शेवगाव – भोदेगाव क्विंटल 4 7700 8000 8000 परतूर क्विंटल 19 8000 8100 8050 देउळगाव राजा क्विंटल 8 7600 8000 8000 केज क्विंटल 13 7800 8150 7900

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *